Početna/ Blog/ Slučajevi u kojima građevinska dozvola nije potrebna
23.
travanj 2020.

Što se sve smije graditi bez građevinske dozvole?

Moguće je graditi bez građevinske dozvole

Nova nadstrešnica ili zidani roštilj još se stignu izgraditi prije ljeta, no mnogima se diže kosa na glavi kada se sjete dvije najstrože riječi u graditeljstvu: građevinska dozvola.

Istina je da nema gradnje većih objekata bez građevinske dozvole, a njezino pribavljanje kompleksan je proces. 

No, postoje slučajevi kada se može graditi i bez građevinske dozvole, naravno, na legalan način. Kod nekih projekata nije potrebna građevinska dozvola već samo glavni projekt, te postoje i slučajevi u kojima za gradnju nije potrebna ni građevinska dozvola ni glavni projekt.

Što je to građevinska dozvola

Građevinska dozvola jedan je od temeljnih dokumenata potrebnih za početak projekata. No, osim za gradnju objekata, potrebna je i za proširivanje i prenamjenu dijelova objekta te za gradnju garaže. Ona obuhvaća standarde sigurnosti, materijala, stanovanja i gradnje i potrebno ju je razlikovati od odobrenja za gradnju.

Građevinska dozvola jedan je od temeljnih dokumenata u graditeljstvu

Građevinsku dozvolu odobrava nadležni županijski ured za graditeljstvo i prostorno uređenje, a za njezino dobivanje potrebno je priložiti potrebnu dokumentaciju i zadovoljiti određene uvjete.

Dokumentacija potrebna za dobivanje građevinske dozvole uključuje:

 • zahtjev za izdavanje građevinske dozvole,
 • glavni projekt,
 • izjavu projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima,
 • izvješće o kontroli glavnog projekta,
 • potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima
 • potvrdu javnopravnog tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš,
 • dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole,
 • upravnu pristojbu. 

Potrebno je napomenuti da građevinska dozvola ima rok trajanja - ako se s gradnjom ne započne u rok od tri godine od izdavanja dozvole, ona prestaje važiti. Ona se prije isteka može produžiti na zahtjev investitora za još tri godine (ali samo jednom) i to ako se nisu promijenili uvjeti za provedbu zahvata u prostoru određeni prostornim planom, odnosno lokacijskom dozvolom u skladu s kojima je građevinska dozvola izdana. 

Za što je potrebna građevinska dozvola

Građevinska dozvola potrebna je za sve velike projekte kao što je izgradnja kuće, izgradnja skladišta, poslovnog prostora i dogradnja postojećih objekata

Ona je potrebna u svim situacijama kada se želi izgraditi, proširiti ili konstrukcijski preinačiti postojeći objekt.

Građevinska dozvola neizostavni je dio velikih projekata

Konstrukcijska preinaka ili rekonstrukcija nije isto što i primjerice adaptacija postojećeg objekta. 

Svi građevinski i drugi zahvati kojima se utječu na temeljne zahtjeve kao što je mehanička otpornost i stabilnost odnosno statika, sigurnost i zaštita od požara, ubrajaju se pod rekonstrukciju. 

Za nadogradnju ili uklanjanje dijela zgrade potrebno je pribaviti građevinsku dozvolu jer se time utječe na lokacijske uvjete kao što je brutto površina.

U slučaju organizacijskog razmještaja u postojećem objektu (primjerice micanje nenosivih zidova) nije potrebna građevinska dozvola već dovoljan samo glavni projekt.

U kojim slučajevima nije potrebna građevinska dozvola?

Pomoćne građevine do određene kvadrature mogu se graditi bez ishođenja građevinske dozvole. Postoje slučajevi u kojima ipak potrebna izrada glavnog projekta, ali i situacije u kojima ne treba ni glavni projekt ni građevinska dozvola. 

To su najčešće jednostavne, odnosno pomoćne građevine relativno jednostavne konstrukcije, odnosno ne ubrajaju se u kompleksne i dugotrajne projekte. 

Građevine za koje nije potrebna građevinska dozvola ni glavni projekt

Za gradnju vrtne sjenice nije potrebna građevinska dozvola

Prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20)  tu skupinu ubraja se gradnja:

 • cisterne za vodu zapremine do 27 m³,
 • septičke jame zapremine do 27 m³,
 • vrtne sjenice,
 • nadstrešnice tlocrtne površine do 20 m²,
 • terase uz postojeću zgradu u razini terena tlocrtne površine do 20 m²,
 • spremnika za smještaj tipskih kontejnera za komunalni otpad,
 • zgrade čuvarske službe tlocrtne površine do 12 m²,
 • ograde visine do 2,2 m,
 • ogradnog zida visine do 1,6 m i potpornog zida visine do 1 m,
 • pješačke i biciklističke staze,
 • privremene građevine za potrebe građenja građevine,
 • privremene građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija, 
 • boćališta,
 • plastenika širine do 6 metara,
 • čeka, hranilišta, solišta, mrcilišta, gatera koji se grade u lovištu,
 • reklamnog panoa oglasne površine do 12 m² i ostalih građevina.

Građevine za koje je dovoljan samo glavni projekt

Za izgradnju ukopanog bazena potreban je samo glavni projekt

Za gradnju određenih objekata ipak je potreban glavni projekt, a to su: 

 • bazen tlocrtne površine do 100 m² ukopan u tlo,
 • pomoćna građevina, jedna etaža do 50 m2,,
 • podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremine do 10 m³
 • nadstrešnica tlocrtne površine veće od 20m2,
 • sustav sunčanih kolektora (bez predaje u mrežu),
 • dječje ili sportsko igralište unutar parka,
 • plastenik širi od 6 m i viši od 3,5 m,
 • vertikalna i horizontalna cestovna signalizacija,
 • bunari promjera manjeg od 100 cm za navodnjavanje,
 • sanitarni čvor za potrebe turizma ako je investitor jedinica lokalne uprave,
 • parkiralište na građevnoj čestici postojeće građevine,
 • samoposlužna autopraonica na građevnoj čestici trgovačkog centra i ostalo.

Ako ste se odlučili za gradnju kompleksnog projekta za koji je potrebna građevinska dozvola, sljedeći korak je pronalazak pouzdanog partnera za gradnju. Provjerite kako mi odrađujemo velike projekte u našoj referentnoj listi

Odaberite pouzdanog partnera