Početna/ Blog/ Zaštita građevina od požara
30.
siječanj 2020.

Kako projektirati građevinu sigurnu od požara

O zaštiti od požara moraju brinuti svi

Sve nove zgrade koje se projektiraju i postojeće koje se renoviraju u svom projektu moraju osigurati zaštitu od požara koja se u Republici Hrvatskoj propisuje Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakonom o gradnji (NN 153/17, 20/17) i Pravilnikom o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN, 29/13. i 87/15.) te raznim normama i standardima.

Jedini izuzetak su građevine od posebne kulturne važnosti, odnosno građevine upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske jer bi se korištenjem modernih materijala utjecalo na promjenu izgleda takvih građevina. U tom slučaju moraju se koristiti alternativne metode i materijali zaštite od požara.

Sve ostale građevine moraju biti projektirane tako da uspiju odoljeti vatrenoj buktinji uz minimalnu štetu na građevini i maksimalnu zaštitu ljudskih života.

Prilikom projektiranja i građenja građevine mora osigurati zaštita od požara.

Prema Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10) u Članku 25, stavki 1 stoji da se prilikom projektiranja i građenja građevine mora osigurati zaštita od požara, kao jedan od bitnih zahtjeva za građevinu propisanih posebnim propisom kojim se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje, tako da se u slučaju požara:

 • očuva nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena utvrđena posebnim propisom,
 • spriječi širenje vatre i dima unutar građevine,
 • spriječi širenje vatre na susjedne građevine,
 • omogući da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno da se omogući njihovo spašavanje,
 • omogući zaštita spašavatelja

Elaborat zaštite od požara

Prije same gradnje, odnosno prilikom projektiranja građevine, potrebno je uzeti u obzir potencijalne rizike od požara i uključiti ih u građevinski projekt.

Elaborat zaštite od požara dokument je koji je sastavni dio projektne dokumentacije, a predstavlja skup podataka o sustavnoj zaštiti od požara građevine.

Sustavna zaštita od požara građevine su sve organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje za otklanjanje opasnosti od nastanka požara u građevini, rano otkrivanje požara u građevini, obavješćivanje korisnika građevine o izbijanju požara, sprječavanje širenja požara i dima u građevini.

Tu se ubraja i učinkovito gašenje požara u građevini, sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom građevine, te sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara u građevini.

Potencijalni rizici od požara procjenjuju se prilikom projektiranja građevine.

Elaborat se sastoji od grafičkog i tekstualnog dijela koji se dalje sastoji od općeg i stručnog dijela.

Opći dio sadrži podatke o građevini, propisima i naručitelju, dok se u stručnom dijelu nalaze specifični planovi rješenja zaštite od požara kao što su materijali koji će se ugraditi u građevinu, plan evakuacije u slučaju požara, na koji način će se spriječiti širenje vatre i dima, na koji način će se signalizirati da je došlo do požara, kako će se osigurati pristup gasiteljima i ostala tehnička rješenja.

Nije svaki požar isti, kao ni zgrada

Što je veća i kompleksnija zgrada, projektiranje i izvođenje zaštite od požara je kompleksnije te je veoma važno da se pravilno izvede. Trenutno postoji šest kategorija zgrada u odnosu na kompleksnost gašenja požara.

Prema zahtjevnosti zaštite od požara zgrade se dijele na sljedeće podskupine:

 • Zgrade podskupine 1 (ZPS 1) su slobodno stojeće zgrade s najmanje tri strane dostupne vatrogascima za gašenje požara s nivoa terena, koje sadrže jedan stan ili jednu poslovnu jedinicu, tlocrtne (bruto) površine do 400,00 m2 i do ukupno 50 korisnika;
 • Zgrade podskupine 2 (ZPS 2) su slobodno stojeće zgrade i zgrade u nizu, koje sadrže najviše tri stana odnosno najviše tri poslovne jedinice pojedinačne tlocrtne (bruto) površine do 400,00 m2 i ukupno do 100 korisnika;
 • Zgrade podskupine 3 (ZPS 3) su zgrade koje sadrže do tri nadzemne etaže u kojima se okuplja manje od 300 osoba;
 • Zgrade podskupine 4 (ZPS 4) su zgrade koje sadrže do četiri nadzemne etaže koje sadrže jedan stan odnosno jednu poslovnu jedinicu bez ograničenja tlocrtne (bruto) površine ili više stanova odnosno više poslovnih jedinica pojedinačne tlocrtne (bruto) površine do 400,00 m2 i ukupno do 300 korisnika;
 • Zgrade podskupine 5 (ZPS 5) su zgrade koje nisu razvrstane u podskupine ZPS 1, ZPS 2, ZPS 3 i ZPS 4, kao i zgrade koje se pretežno sastoje od podzemnih etaža, zgrade u kojima borave nepokretne i osobe smanjene pokretljivosti te osobe koje se ne mogu samostalno evakuirati (bolnice, domovi za stare i nemoćne, psihijatrijske ustanove, jaslice, vrtići i slično) te zgrade u kojima borave osobe kojima je ograničeno kretanje iz sigurnosnih razloga (kaznene ustanove i slično), i/ili imaju pojedinačne prostore u kojima se može okupiti više od 300 osoba;
 • Visoke zgrade su zgrade s kotom poda najviše etaže za boravak ljudi iznad 22,00 metra mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguća intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroženih osoba, uporabom auto-mehaničkih ljestvi, odnosno auto-teleskopske košare ili zglobne platforme.

Na kompleksnost borbe protiv požara osim oblika građevine utječe i građevni materijal.

Na kompleksnost borbe protiv požara osim oblika zgrade utječe i materijal ugrađen u zgradu, najčešće materijal od kojeg je izgrađeno pročelje.

Bilo kod požara koji se širi sa susjedne zgrade ili kod požara koji se širi kroz prozor s kata na kat, materijal kojim je zgrada obložena može igrati veoma veliku ulogu u širenju odnosno zauzdavanju požara.

Izolacijski materijal koji utječe na energetsku efikasnost zgrade može služiti i za smanjenje rizika od širenja požara, ako je zgrada izolirana kamenom vunom koja se ubraja u negorive izolacije.

Zgrade koje su izolirane ekspandirani polistirenom (EPS) imaju veći rizik od širenja goriva, čak kada EPS ima u sebi usporivače gorenja jer oni puno jače reagiraju na požar od kamene vune.

Trend podebljanja toplinske izolacije donosi brojne rizike za smanjenju sposobnost zašite od požara u slučaju kada se za izolator ne bira staklena vuna.

Čak i zgrade kod kojih su projektirani požarni zidovi od negorivih materijala predstavljaju veći rizik od zgrada koje su kompletno izolirane kamenom vunom.

Izgradimo zajedno zgradu sigurnu od požara