Početna/ Referentna lista/ Obnova fasade dvorca Trakošćan
Ostali objekti

Obnova fasade dvorca Trakošćan

2019. godina
Sanacija
Osnovne karakteristike objekta:
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Drvena fasadna stolarija
  • Krov pokriven crijepom
Investitor:

Muzejska ustanova ''Dvor Trakošćan''

Vrijednost investicije:

1.597.368,70 kn

Površina:

3.500 m² fasade

Zanimljivosti:

Fasada dvorca Trakošćan, glatka žbuka obojena bojom, koja je vremenom postala neugledna i oštećena (otpali dijelovi, mrežaste pukotine, ljuštenje boje, blijeda boja, slojevi gljivica) temeljito je obnovljena.

Uz obnovu cijele fasade popravljeni su i svi oštećeni dijelovi vijenaca, kapitela, kamene plastike, kamenih stuba, oštećeni kameni dovratnici, derutni dijelovi zidova i grudobrana, učvršćeni su trošni dijelovi kamenih zidova bedema i trošni dijelovi vidljive stijene u podnožju dvorca, obojena je stolarija i sanirane šire pukotine vidljive na fasadi atrija dvorca.

Mehanički oštećeni dijelovi fasade će se očišćeni su do zdravog zida i ožbukani žbukom bez cementa, na bazi rimskog vapna za obnovu povijesnih zgrada u grubom i finom sloju.

Donji dijelovi zidova, zasićeni vlagom očišćeni su te ožbukani isušivom žbukom.
Čvrsti dijelovi fasade temeljito su očišćeni i oprani te je cijela fasada obojena novom silikonskom bojom.
Ruševni dijelovi vijenaca, zidova, grudobrana, razgrađeni su i ponovo zidani kao zamjenski građevinski elementi.
Novi zamjenski zidovi u doticaju sa zemljom i podovima izolirani su od prodora zemne vlage poliuretanskim premazom.
Popravak vijenaca, zidanjem i žbukanjem izveden je prema postojećim profilacijama vijenaca.
Kamene pokrovne ploče na grudobranima skinute su i s donje stane na njima su urezani utori, okapnice, koje će spriječiti podlijevanje vode pod pokrovne ploče. Osim utora pri postavljanju kamenih ploča na grudobrane, spojnice ploče i zida grudobrana ispunjene su trajno-elastičnim kitom.

Oštećeni kameni dijelovi (ograda trijema, kapiteli stupova trijema, dijelovi dovratnika, dio vijenaca, kamene konzole, kamene stube) zamijenjene su novim komadima od klesanog kamena.

Vidljivi dio stijene na kojoj je sagrađen dvorac i kameni potporni zidovi će očišćeni su i učvršćeni premazom za impregnaciju.
Pukotine su očišćene, injektirane, i pokrivene mrežicom i armiranom žbukom. Injektiranje i žbukanje izvršeno je mortom i žbukom bez cementa na bazi rimskog vapna.

Stara boja na prozorima i vratima skinuta je i obojena novom bojom.

Dijelovi drvene ograde koji su oštećeni truljenjem zamijenjeni su novim komadima, a cijela ograda očišćena je pjeskarenjem, impregnirana i obojena. Drvena, propala klupa uklonjena je te je postavljena nova klupa.
Dio pokrova krova zamijennjen je sa novim crijepom i letvama.
 

Pročitaj više